Pełne intencje papieskie na rok 2018 wraz z propozycją modlitwy

Czym są modlitwy w intencjach Ojca Świętego?

Niektórzy myślą, że chodzi tu np. O modlitwę za zdrowie Papieżą, jednak sprawa wygląda zupełnie inaczej. Ojciec Święty wyznacza intencje na poszczególne miesiące każdego roku i zaprasza wiernych do włączenia się do modlitwy w tych intencjach. Zazwyczaj jest to jedna intencja miesięcznie, powszechna lub ewangelizacyjna.

Skrócony opis intencji papieskich

Na 2018 rok Ojciec Święty wyznaczył na poszczególne miesiące następujące intencje:

Grudzień: aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Listopad: aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Październik: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Wrzesień: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Sierpień: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Lipiec: aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Czerwiec: aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Maj: aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Kwiecień: aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Marzec: aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Luty: aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Styczeń: aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Pełny opis intencji papieskich wraz z propozycją modlitwy i konkretnych działań

Październik

Intencja ewangelizacyjna: za misję osób konsekrowanych.
Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Modlitwa proponowana przez Apostolstwo Modlitwy:

Ojcze, oto jestem. Wiem, że zawsze jesteś przy mnie. Umieszczam moje serce w Sercu Twojego Syna Jezusa, który każdego dnia daje się nam w Eucharystii. Niech Twój Duch Święty umocni mnie, abym żył Ewangelią we wszystkim, co robię i mówię. Ze swojej strony daję ci ten dzień – wszystkie moje modlitwy, uczynki, radości i cierpienia – to, kim jestem i to co posiadam. Wraz z Maryją, matką Kościoła, modlę się za Kościół, za wszystkich Apostołów Modlitwy oraz w papieskiej intencji na ten miesiąc. Amen.

Ojcze nasz …

Propozycje działania w duchu intencji październikowej:

 • Znajdź więcej informacji na temat posługi zakonników w biednych społeczeństwach oraz w tych miejscach, o których nawet się nie mówi w wiadomościach.
 • Odwiedź w tym miesiącu zakonną wspólnotę misyjną, blisko miejsca, w którym żyjesz, aby zrozumieć jej charyzmat i misję. Zaoferuj im swoją pomoc najlepiej jak potrafisz.
 • Zorganizuj w swojej wspólnocie modlitwę o wzrost powołań zakonnych, aby nie zabrakło osób, które poświęcą się służbie innym ludziom.

Wrzesień

Intencja powszechna: za młodych ludzi z Afryki.
Aby młodzi ludzie na kontynencie afrykańskim mieli dostęp do edukacji i pracy we własnych krajach.

Modlitwa proponowana przez Apostolstwo Modlitwy:

Ojcze wszelkiego dobra, który stworzyłeś swych synów i córki w wielkiej różnorodności narodów, grup etnicznych i kultur, dziękuję Tobie w tym miesiącu za bogactwo afrykańskiej młodzieży. Modlę się za wszystkich tych młodych ludzi, którzy żyją w otoczeniu wojny, napięciu, w niepewnych warunkach życia i zdrowia. Oświeć swoim Duchem tych, którzy są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji dotyczących edukacji i pracy w Afryce, aby mogli zapewnić przyzwoitą przyszłość młodym ludziom tego wielkiego kontynentu.

Ojcze nasz …

Propozycje działania w duchu intencji wrześniowej:

Jeśli mieszkasz poza Afryką:
 • Nawiąż kontakt z młodymi afrykańskimi migrantami, aby zrozumieć ich rzeczywistość, marzenia, trudności i zaoferuj im pomoc im w rozwijaniu projektów edukacyjnych.
 • Zapoznaj się, w miarę możliwości, z projektami, które wspierają edukację i zatrudnienie w Afryce.
 • Zorganizuj we własnej wspólnocie czas modlitwy lub formacji, w którym omówiony zostanie temat sytuacji, które zmuszają tak wielu młodych z Afryki do migracji.
Jeśli mieszkasz w Afryce:
 • Zapoznaj się z projektami edukacyjnymi w swoim kraju, społeczności i sposobem ich realizacji. Zaoferuj swoją pomoc we współpracy z nauczycielami i liderami szkolnymi w ich zadaniach.
 • Skontaktuj się z grupami i stowarzyszeniami, które wspierają finansowo edukację i zaoferuj współpracę najlepiej jak potrafisz.
 • Zorganizuj ze swoją wspólnotą dzień modlitwy w tej miesięcznej intencji i zmobilizuj lokalny Kościół do zorganizowania pomocy materialnej dla szkoły, która jej potrzebuje.

Sierpień

Intencja powszechna: za rodziny, które są największym skarbem.
Aby globalne decyzje ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny będące skarbem całej ludzkości.

Modlitwa proponowana przez Apostolstwo Modlitwy:

Ojcze w niebie, przez sakrament małżeństwa Kościół widzi w ludzkiej miłości znak Twojej obecności. Owocna miłość małżonków jest przykładem tego, do czego każdy z nas jest powołany, jako Twoje dziecko: do dawania życia. Rodzina jest miejscem życia, nadziei, przyszłości i komunii. Dlatego w tym miesiącu modlę się w jedności z Papieżem Franciszkiem i Światową Siecią Modlitewną Papieża, aby wszystkie rodziny otrzymały polityczne i ekonomiczne wsparcie, aby mogły wypełnić swoją misję. Modlę się w szczególności za tych, którzy żyją z wielkimi trudnościami, aby Twój Duch był ich siłą i pociechą.

Ojcze nasz …

Propozycje działania w duchu intencji sierpniowej:

 • Obserwuj Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie, które odbędzie się od 21 do 25 sierpnia. Zapoznaj się z wnioskami z tego spotkania, z wezwaniem i oświadczeniem papieża Franciszka podczas jego wizyty w Dublinie.
 • W swojej rodzinie dbaj o relacje w konstruktywny sposób, tworząc mosty, lecząc rany, opiekując się osobami w trudnej sytuacji lub chorymi.
 • Poszukaj informacji o działaniach społecznych, politycznych i gospodarczych, które istnieją w twoim kraju lub w innych krajach, które chronią rodzinę. O ile to możliwe, postaraj się, aby w twoim kraju zostały wdrożone te dobre rozwiązania, które istnieją w innych.

Lipiec

Intencja ewangelizacyjna: za kapłanów i ich posługę duszpasterską.
Aby kapłani, którzy doświadczają trudu i samotności w swojej pracy duszpasterskiej, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem Bogiem i innymi braćmi w kapłaństwie.

Modlitwa proponowana przez Apostolstwo Modlitwy:

Panie Jezu, w twojej ogromnej dobroci, powołałeś ludzi hojnych sercem, aby stali się robotnikami Twojego żniwa. Dziękuję za przykład ludzi oddanych służbie swoim wspólnotom, za ludzi którzy są przykładem żywej Ewangelii. Modlę się szczególnie za księży, którzy doświadczają wielkich trudności, samotności, zmęczenia i zniechęcenia, abyś był ich siłą i aby każdy chrześcijanin mógł towarzyszyć swoim pasterzom w czasie potrzeby.

Ojcze nasz …

Propozycje działania w duchu intencji lipcowej:

 • Pomódl się za księży, zwłaszcza tych, którzy są samotni lub zniechęceni. Możesz pomodlić się przez platformę Click To Pray, która omadla tę papieską intencję.
 • Zapytaj księdza lub osobę odpowiedzialną za twoją wspólnotę, czy wszystko jest u niego w porządku, czy może potrzebuje pomocy, zaoferuj mu swój czas i wsparcie w jego posłudze.
 • Jeśli jesteś kapłanem lub zakonnikiem, zadaj sobie pytanie, czy Pan jest naprawdę Twoim źródłem pokoju i nadziei? Jeśli to konieczne, poszukaj duchowej pomocy i kierownictwa.

Czerwiec

Intencja powszechna: za sieci społecznościowe.
Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego człowieka w jego odmienności.

Modlitwa proponowana przez Apostolstwo Modlitwy:

Boże, nasz Ojcze, daj swoim dzieciom możliwości i kreatywność potrzebną do tego, aby ten świat stał się miejscem komunii. Dzisiaj łatwo jest zjednoczyć się z ludźmi z tak różnych miejsc i kultur. Pomóż nam wykorzystywać ludzkie możliwości, aby budować świat bardziej solidarnie, świat zdolny do zaakceptowania różnic, w którym króluje sprawiedliwość, pokój i prawda. Poślij nam swojego Ducha, aby każdy z nas w miarę swoich możliwości, zachęcał innych do dobrego wykorzystywania mediów społecznościowych.

Ojcze nasz …

Propozycje działania w duchu intencji kwietniowej:

 • Zobacz, jak ludzie funkcjonują w sieciach społecznościowych, jakie dyskusje są najbardziej popularne, jakie obawy się w nich ujawniają?
 • Postaraj się o pozytywną i konstruktywną postawę w sieciach społecznościowych i podziel się treściami, które promują solidarność, szacunek, prawdę i dobro.
 • Odkryj dobre projekty ewangelizacyjne w sieciach społecznych, a także staraj się wnosić w przestrzenie społecznościowe głos Kościoła i jego propozycje.

Maj

Intencja ewangelizacyjna: za misje świeckich.
Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Modlitwa proponowana przez Apostolstwo Modlitwy:

Panie Jezu, powierzyłeś swoim uczniom misję niesienia Ewangelię całemu światu. Kościół, Twoje Ciało, wypełnia tę misję na wiele sposobów, poprzez kapłanów, zakonników i świeckich. W tym miesiącu modlę się za wszystkich ludzi świeckich, aby z entuzjazmem i kreatywnością stawali się Kościołem dla swoich rodzin i miejsc pracy. Proszę szczególnie za te osoby świeckie, które pełnią odpowiedzialne stanowiska, aby mogły kierować przyszłością swoich instytucji zgodnie z Twoją wolą.

Ojcze nasz …

Propozycje działania w duchu intencji majowej:

 • Podejmij dyskusję nad tym, czy misja świeckich we wspólnocie chrześcijańskiej ma być bardziej wewnętrzną służbą? Czy dzięki obecności w świecie ochrzczonych członków Kościoła wypełniana jest misja świeckich?
 • Jak planowane są spotkania i inne inicjatywy wspólnoty? Czy dla osób świeckich konieczne jest poświęcanie zbyt wiele czasu osobistego i rodzinnego na działalność wspólnotową? Jak można osiągnąć równowagę?
 • Zorganizuj spotkanie na którym będzie możliwość dzielenia się i rozmowy z bardziej zaangażowanymi świeckimi w twojej wspólnocie na temat ich doświadczenia w życiu Ewangelią na co dzień.

Kwiecień

Intencja powszechna: o przeciwdziałanie ekonomii wykluczania
Aby zarządzający gospodarką mieli odwagę do odrzucenia każdej formy wykluczenia gospodarczego i wiedzieli jak otwierać nowe ścieżki rozwoju.

Modlitwa proponowana przez Apostolstwo Modlitwy:

Dobry Ojcze, stworzyłeś ten świat i dałeś go swoim dzieciom, aby mogły żyć z pomysłowości i owoców pracy swoich rąk. Nasz wspólny dom jest miejscem, w którym mamy żyć szczęściem Nieba, jako bracia i siostry. Jednak w tym świecie jest tak wiele dyskryminacji i wykluczenia, a niewielu posiada to, co powinno być własnością wielu. Zjednoczeni z Ogólnoświatową Siecią Modlitewną Papieża, ofiarujemy nasze dni, słowa i czyny, aby ci, którzy są odpowiedzialni za gospodarkę umieć myśleć i wybierać plany, które
nie pozostawią nikogo na marginesie wspólnego dobra.

Ojcze nasz …

Propozycje działania w duchu intencji kwietniowej:

 • Poszukaj krajów, w których występuje największa dysproporcja między bogatymi a biednymi i dowiedz się, co prowadzi do takich sytuacji.
 • Promowanie, w społeczeństwie lub w domu, możliwości wychodzenia na przeciw osobom wykluczonym ze społeczeństwa z przyczyn ekonomicznych (bezrobocie, ubóstwo itp.).
 • Osobiście i wspólnotowo, poświęć czas na modlitwę, pamiętając o tych, którzy podejmują wielkie decyzje na całym świecie, prosząc Boga, aby pozwolił swemu Duchowi ich dotknąć, aby mogli znaleźć nowe sposoby budowania gospodarki, która pomaga wszystkim.

Marzec

Intencja ewangelizacyjna: o formację w rozeznawaniu duchowym
Aby cały Kościół zauważył pilną potrzebę formacji w rozeznaniu duchowym, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym.

Modlitwa proponowana przez Apostolstwo Modlitwy:

Ojcze wszelkiej Dobroci, poślij Ducha Świętego na każdego z nas, Ducha zrozumienia i mądrości, aby pomagał nam spojrzeć na teraźniejszość z wdzięcznością, a na przyszłość z nadzieją. Pomóż nam uwolnić się od zniechęcenia i wszelkiego oporu, abyśmy byli kreatywni i odważni w czynieniu tego, co jest Kościołowi światu najbardziej potrzebne. Rozwijaj w nas pragnienie rozeznawania, aby nasze wspólnoty stały się świadkami twojej miłości, miejscami dzielenia i dialogu, oraz były zdolne odpowiedzieć hojnością na to, o co prosisz nas w każdej chwili.

Ojcze nasz …

Propozycje działania w duchu intencji marcowej:

 • W tym miesiącu, pochyl się głębiej nad tym, czego teraz doświadczasz, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i wspólnotowej, i rozpoznaj drogi, na których Bóg do ciebie przemawia. Podziękuj Bogu za to, co idzie dobrze, co przynosi owoce oraz wyciągnij wnioski z tego, co trzeba zmienić.
 • Proś o łaskę wewnętrznej wolności, abyś bez lęku słuchał wypowiedzi, które mogą blokować pełne rozeznanie, np.: „zawsze tak było” lub „już nie warto”.
 • Zorganizuj, np. we wspólnocie, moment modlitwy i dzielenia się korzyściami z rozeznawania.

Luty

Intencja powszechna: o odwagę mówienia “nie” korupcji”.
Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie ulegali pokusie korupcji.

Modlitwa proponowana przez Apostolstwo Modlitwy:

Łaskawy Ojcze, Ty jesteś źródłem wszelkiej prawdy. Twój Syn, Jezus Chrystus, przyszedł, aby pokazać nam, że prawdziwa władza leży w pokornej i bezinteresownej służbie oraz stawianiu interesów innych ludzi przed własnymi. W tym miesiącu chcę prosić, abyś posłał swojego Ducha Świętego na wszystkich, którzy sprawują władzę w społeczeństwach, w instytucjach, w Kościele, aby idąc za przykładem Jezusa, mogli wypełniać powierzoną przez Ciebie misję w prawdzie i wolności, a trzymając się z dala od wszelkiego zepsucia, zawsze chronili najbardziej potrzebujących.

Ojcze nasz …

Propozycje działania w duchu intencji lutowej:

 • Ufny, że Bóg dotyka swoją łaską wszystkie serca, które się do Niego zwracają, pomódl się indywidualnie lub grupowo za wszystkich, którzy mają władzę cywilną, polityczną lub religijną, aby nie pozwalali się zdominować korupcji.
 • Dokonaj analizy swojej odpowiedzialności jako obywatela własnego kraju. Czy mam świadomość, że istnieje także dobro społeczne, za które jestem również odpowiedzialny?
 • Czy w relacjach z innymi ludźmi korzystam ze swojej wyższej pozycji dla własnej korzyści, czy też korzystam z odpowiedzialnej władzy, którą otrzymałem, jako ojciec, przełożony, szef, aby służyć tym, których mi powierzono, szukając, przede wszystkim, ich dobra?

Styczeń

Intencja ewangelizacyjna: za mniejszości religijne w Azji.
Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Modlitwa proponowana przez Apostolstwo Modlitwy

Ojcze wszelkiego dobra, w jedności z Ojcem Świętym i jego Ogólnoświatową Siecią Modlitewną, modlę się za wszystkich naszych braci i siostry w Azji, za tymi, którzy idą za twoim synem Jezusem i tymi, którzy przez inne religie, szukają Ciebie ze szczerym sercem. Modlę się w szczególności za wszystkich tych, którzy doświadczają trudności w wolnym wyznawaniu wiary lub są uciskani i wykluczeni, ponieważ wierzą w Ciebie. Niech wasz Duch Święty dotknie serc wszystkich przywódców, aby mogli bronić i promować wolność religijną na całym świecie.

Ojcze nasz …

Propozycje działania w duchu intencji styczniowej:

 • W tym miesiącu postaram się dowiedzieć więcej o mniejszościach religijnych w Azji, aby lepiej je poznać i być świadomym, jak tam wygląda praktykowanie wolności religijnej. To poszukiwanie pomoże mi w głębszej modlitwie w tej papieskiej intencji.
 • Czy w dzisiejszych ważnych kwestiach społecznych, kulturalnych i politycznych wiem jakie jest zdanie Kościoła w tych sprawach? Czy moja wiara jest spójna i objawia się na zewnątrz, nawet jeśli przez to spotykam się z niezrozumieniem i krytyką? Czy pozwalam, aby moją wiarę ograniczał kulturowy klimat, który mnie otacza, w rodzinie, pracy? Czy mówię o Jezusie, o Kościele, bez strachu i wstydu?
 • Jakie propozycje i inicjatywy modlitewne mogą zostać podjęte w mojej społeczności, aby pomóc innym zrozumieć, w jaki sposób ogranicza się wolność mówienia i działania dla chrześcijan?

Ks. Krzysztof Śniadoch SAC