Msza Święta po łacinie – części stałe

Części stałe

Znak krzyża i pozdrowienie wiernych

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
K: Pan z wami. K: Dominus vobiscum
W: Iz duchem twoim. W: Et cum spiritu tuo.

Akt pokuty

 

 

Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptisimus ad sacra mysteria celebranda
Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Confíteor Deo omnipotent et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.

SPOWIADAM SIĘ BOGU

CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, lesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui to Iiis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, lesu Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże, Ojcze wszechmogący Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przy/m błaganie nasze. Który siedzisz
po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.
LITURGIA SŁOWA
Czytania z Pisma Świętego K: Verbum Domini. W: Deo gratias.
K: Oto słowo Boże. W: Bogu niech będą dzięki.
Przed Ewangelią: K: Dominus vobiscum. W: Et cum spiritu tuo. K: Lectio sancti Evangelii secundum…
W: Gloria tibi, Domine. K: Pan z wami. W: Iz duchem twoim. K: Słowa Ewangelii według świętego… W: Chwała Tobie, Panie. Po czytaniu:
K: Verbum Domini. W: Laus tibi, Christe.
K: Oto słowo Pańskie. W: Chwała Tobie, Chryste.

WYZNANIE WIARY:
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur. Qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Wierzę wjednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, któryż Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. Iza sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się
człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany ¡zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwałę sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
PO PRZYGOTOWANIU DARÓW
K: Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. W: Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae suae sanctae.

K: Módlcie się, aby moją i waszą Ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący W: Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich na cześć i chwalę swojego Imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.
DIALOG PRZED PREFACJĄ
K: Dominus vobiscum.
W: Et cum spiritu tuo.
K: Sursum corda.
W: Habemus ad Dominum.
K: Gratias agamus Domino Deo nostro.
W: Dignum et iustum est.
K: Pan z wami.
W: Iz duchem twoim.
K: W górę serca.
W: Wznosimy je do Pana.
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W: Godne to i sprawiedliwe.
SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.

crdc m1üsae – .
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości.
AKLAMACJA PO PRZEISTOCZENIU
K: Mysterium fidei. W: Mortem tua annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, doñee venias.
K: Tajemnica wiary. W: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwałę.
OJCZE NASZ
K: Oremus. Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere:
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in cáelo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo.
K: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
K: Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut, ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi: exspectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri lesu Christi.

W: Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in saecula.
K: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. W: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.
ZNAK POKOJU
K: Pax Domini sit semper vobiscum. W: Et cum spiritu tuo.
K: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. W: Iz duchem twoim.
AGNUS DEI
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.
OTO BARANEK BOŻY
K: Ecce Agnus Dei qui toll it peccata mundi. Beati qui ad cenam Agni vocati sunt. W: Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum die verbo et sanabitur anima mea.
K: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
W: Panie, nie jestem godzien, abyś przy­szedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE
K: Dominus vobiscum. W: Et cum spiritu tuo.

K: Benedicat vos omnipotens
Deus, Pater, et Filius (+),
et Spiritus Sanctus.
W: Amen.
K: lté, missa est.
W: Deo gratias.
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: Niech was błogosławi Bóg
wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W: Amen.
K: Idźcie w pokoju Chrystusa. W: Bogu niech będą dzięki.